Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Burmistrza Nysy

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 40, art. 54 ust. 2, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), zawiadamiam, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu, w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian (wyróżnionych na rysunku planu oraz w tekście planu i uzasadnieniu kolorem niebieskim) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów(wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko), do którego sporządzenia Rada Miejska w Nysie przystąpiła uchwałą nr XXVI/394/16 z dnia 29 października 2016 roku.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 23.09.2019 r. do 22.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, pokój nr 223, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem www.nysa.eu w zakładce „Ogłoszenia - planowanie przestrzenne".

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15,  48-300 Nysa, pokój nr 211, II piętro, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 54 ust. 3 tejże ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nysy na adres: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, opatrzone podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2019 r.

 Z up. BURMISTRZA

 Marek Rymarz

 Z-ca BURMISTRZA

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu   sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Piwowarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Ludwikowska
Data wprowadzenia:2019-09-13 08:52:57
Opublikował:Marta Ludwikowska
Data publikacji:2019-09-13 09:09:36
Ostatnia zmiana:2019-09-13 09:09:52
Ilość wyświetleń:99
Adres redakcji Biuletynu

Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

pokój 206

tel. +48 77 40 80 500

Redakcja BIP-u

Koordynator: Alicja Papis tel. 77 40 80 514 a.papis@www.nysa.pl lub bip@www.nysa.pl

Redaktor: Agnieszka Złotowska tel. 77 40 80 633 e-mail: bip@www.nysa.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij