Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020


Nysa: Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020.

Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Numer ogłoszenia: 154009 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie , ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. (077) 4080513, 4080553, faks (077) 4080553.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nysa.pl
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Część 1 - Publikacja artykułów w prasie.

Część 2 -Prelekcje (wykłady): WYKŁAD :JST - jako lider, partner oraz inicjator. Różne role samorządu w działaniach na rzecz poprawy standardu usług oraz poprawy jakości zarządzania. Formalno-prawny a nieformalny wymiar działań partnerstw JST oraz partnerstw międzysektorowych. WYKŁAD: Od diagnozy do celów - o metodyce pracy lokalnych społeczności. WYKŁAD: Narzędzia wspomagające działania sektorowe w zakresie zadań własnych JST w ramach działań OF PN2020. Diagnoza stanu obecnego oraz kierunki rozwoju OF PN2020. WYKŁAD: Dobre praktyki - modele tworzenia efektywnego podziału pracy oraz wzmacniania zaangażowania partnerów.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4, 80.00.00.00-4.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dotyczy wszystkich części: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dotyczy wszystkich części z wyjątkiem części nr 2. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie. Dotyczy części 6: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wykazane osoby do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponować osobą z wykształceniem wyższym zgodnym z tematem konferencji, która w okresie min. dwóch lat prezentowała podobną tematykę dla min. 20 osób. Podczas seminarium w Nysie wymaga się dwóch prelegentów

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dotyczy wszystkich części: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie. Dotyczy części 2: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wykazane osoby do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponować osobą z wykształceniem wyższym zgodnym z tematem konferencji, która w okresie min. dwóch lat prezentowała podobną tematykę dla min. 20 osób. Podczas seminarium w Nysie wymaga się dwóch prelegentów.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dotyczy wszystkich części: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b) działania siły wyższej, 2) zmiany przepisów w poszczególnych branżach, 3) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 4) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 2. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie oraz w formie pisemnej.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nysa.pl; www.bip.nysa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: j.w..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

22.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat Zastępcy Burmistrza Nysy pok. nr 112 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia, dla każdej części zostały opisane w punkcie 3 SIWZ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Publikacja artykułów w prasie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publikacja artykułów sponsorowanych w lokalnej lub regionalnej prasie (prasa obejmująca swoim zasięgiem i kolportażem cały obszar partnerstwa) na temat realizowanego Projektu - 3 artykuły.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prelekcje (wykłady).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 wykłady po 90 minut, 1 wykład - 60 minut.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


W załączeniu SIWZ.

 powrót...
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.07.2014
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 15.07.2014. Wygasa 23.07.2014. Odsłon 2159, Wersja 1
Początek strony