Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020

 

Nysa: Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Numer ogłoszenia: 138775 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie , ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. (077) 4080513, 4080553, faks (077) 4080553.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nysa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020.

Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Stworzenie systemu identyfikacji graficznej Projektu. Część 2 -Stworzenie strony internetowej promującej i informującej o Projekcie, jej utrzymanie (wraz z domeną internetową i hostingiem) i usługa poczty elektronicznej. Część 3- Publikacja artykułów w prasie. Część 4-Produkcja oraz emisja spotu radiowego. Część 5 -Druk ulotek informujących o realizacji Projektu. Część 6-Prelekcje (wykłady): WYKŁAD :JST - jako lider, partner oraz inicjator. Różne role samorządu w działaniach na rzecz poprawy standardu usług oraz poprawy jakości zarządzania. Formalno-prawny a nieformalny wymiar działań partnerstw JST oraz partnerstw międzysektorowych. WYKŁAD: Od diagnozy do celów - o metodyce pracy lokalnych społeczności. WYKŁAD: Narzędzia wspomagające działania sektorowe w zakresie zadań własnych JST w ramach działań OF PN2020. Diagnoza stanu obecnego oraz kierunki rozwoju OF PN2020. WYKŁAD: Dobre praktyki - modele tworzenia efektywnego podziału pracy oraz wzmacniania zaangażowania partnerów. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia, dla każdej części, zostały opisane w punkcie 3 SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9, 92.21.00.00-6, 79.97.00.00-4, 92.22.00.00-9, 72.41.30.00-8, 80.00.00.00-4, 55.32.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy wszystkich części: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy wszystkich części: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy wszystkich części: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy wszystkich części z wyjątkiem części nr 6. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie. Dotyczy części 6: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wykazane osoby do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponować osobą z wykształceniem wyższym zgodnym z tematem konferencji, która w okresie min. dwóch lat prezentowała podobną tematykę dla min. 20 osób. Podczas seminarium w Nysie wymaga się dwóch prelegentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy wszystkich części: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b) działania siły wyższej, 2) zmiany przepisów w poszczególnych branżach, 3) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 4) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 2. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie oraz w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nysa.pl; www.bip.nysa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: j.w..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat Zastępcy Burmistrza Nysy pok. nr 112 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia, dla każdej części zostały opisane w punkcie 3 SIWZ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Stworzenie systemu identyfikacji graficznej Projektu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Identyfikacja graficzna wszystkich znaków i symboli użytych do promocji Projektu dla wszystkich form jego promocji powinna być jednakowa i budzić jednoznaczne skojarzenia. Opracowana tzw. identyfikacja graficzna Projektu, ma zapewnić spójność i rozpoznawalność działań promocyjnych i konsultacyjnych Projektu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.25.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Stworzenie strony internetowej promującej i informującej o Projekcie oraz jej utrzymanie (wraz z domeną internetową i hostingiem) oraz usługą poczty elektronicznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia Wykonawca powinien dokonać: 1)kreacji szczegółowych elementów graficznych - zakładki, zdjęcia, symbolika, nawigacja, 2)opracowania strony technicznej, konwencji nawigacji, platformy funkcjonalnej i graficznej, 3)opracowania merytorycznej zawartości strony, 4)tłumaczenia na skróconą wersję angielską, 5)zakupu i utrzymania serwera internetowego, 6)utrzymania domeny internetowej o nazwie: www.partnerstwo-nyskie2020.pl.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.41.30.00-8, 72.41.50.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Publikacja artykułów w prasie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publikacja artykułów sponsorowanych w lokalnej lub regionalnej prasie (prasa obejmująca swoim zasięgiem i kolportażem cały obszar partnerstwa) na temat realizowanego Projektu - 3 artykuły..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Produkcja oraz emisji spotu radiowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Emisja spotów informacyjnych w radiu lokalnym lub regionalnym (obejmującym swym zasięgiem cały obszar PN2020) na temat realizowanego Projektu - 2 spoty 3 minutowe, 1 spot 5 minutowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.22.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Druk ulotek informujących o realizacji Projektu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu graficznego i tekstowego jednej ulotki informacyjnej i podsumowującej realizację Projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2020 oraz druk tej ulotki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Prelekcje (wykłady).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 wykłady po 90 minut, 1 wykład - 60 minut..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Catering podczas seminarium informacyjnego w Powiecie Głubczyckim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Catering dla około 50 do 100 osób:.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Catering podczas seminarium informacyjnego w Powiecie Prudnickim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Catering dla około 50 do 100 osób:.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Catering podczas seminarium podsumowującego w Powiecie Nyskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Catering dla około 100 do 150 osób:.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


W załączeniu SIWZ 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.06.2014
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 27.06.2014. Wygasa 08.07.2014. Odsłon 4633, Wersja 3
Początek strony